عربي
23 January 2020 04:28:47 AM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
LAST UPDATED IN 2020-01-23
INDICES
VALUE TRADED
MOST ACTIVE SHARES
  Number %
EXFB 2,018,402 37.94
ARBK 1,012,044 19.02
SPIC 458,316 8.62
JOIB 429,085 8.07
RUMM 153,320 2.88
   
Home Page About Us Our Services Latest News Trading Bulletin B.O.J Related Links F.A.Q Sign in Contact Us