عربي
26 September 2018 12:58:39 AM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
LAST UPDATED IN 2018-09-26
INDICES
VALUE TRADED
MOST ACTIVE SHARES
  Number %
UINV 820,849 17.92
RUMM 496,262 10.83
UTOB 449,170 9.81
ARBK 405,346 5.07
ULDC 291,273 6.36
   
Home Page About Us Our Services Latest News Trading Bulletin B.O.J Related Links F.A.Q Sign in Contact Us